Cart

{{ cart.length }} item | {{ total }} บาท

{{ unescapeHtml(item.product['name_' + locale]) }}
Color: {{ item.sColor['name_' + locale] }}
Price: {{ item.price }} Baht
Weight: {{ (item.sWeight * item.quantity).toFixed(2) }} กิโลกรัม

Quantity
ยอดเงินรวม:
{{ total }} บาท

สิ่งทอยั่งยืน

SC GRAND รวบรวมของเสียจากหลากหลายอุตสาหกรรม นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล เพื่อให้เกิดเป็นสินค้าประเภทผ้า โดยจุดมุ่งหมายของเราคือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม


เรียนรู้เพิ่มเติม

ช่วยลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก SC GRAND
เช็คผลกระทบที่คุณสามารถช่วยได้

กิโลกรัม
ของ ผ้ารีไซเคิลจาก SC GRAND*
(ผ้าทอ ไม่ผ่านการฟอกย้อม และ ไม่พิมพ์ลาย)

น้ำ

คุณช่วยลดการใช้น้ำไปได้
{{ numeral(reduce.water).format('0,0.00') }}
ลิตร
น้ำสะอาดที่สามารถนำไปใช้ได้
{{ numeral(reduce.drink).format('0,0.00') }}
วัน

พลังงาน

คุณช่วยประหยัดการใช้พลังงานไป
{{ numeral(reduce.energy).format('0,0.00') }}
กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
พลังงานสำหรับหลอดไฟ
{{ numeral(reduce.bulb).format('0,0.00') }}
ดวง

ก๊าซ CO2

คุณช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 เท่ากับ
{{ numeral(reduce.ghg).format('0,0.00') }}
กิโลกรัม
การปล่อยก๊าซ CO2 ในการขับรถ
{{ numeral(reduce.car).format('0,0.00') }}
กิโลเมตร

บริการของเรา

คอลเลกชันผ้าสำหรับแต่งบ้าน

ความร่วมมือระหว่าง SC GRAND และ Yothaka เพื่อสร้างสรรค์และออกแบบคอลเลกชันผ้ารีไซเคิลสุดพิเศษสำหรับตกแต่งบ้านโดยเฉพาะ โดยสีที่ได้รับเลือกมาใช้เกิดจากการออกแบบของ อาจารย์สุวรรณ คงขุนเทียน (Yothaka International) และ ผลิตโดย SC GRAND ที่มีประสบการณ์กว่า 60 ปีในการผลิตสิ่งทอรีไซเคิล
ในคอลเลกชันนี้ มีทั้งผ้าทอมือ จากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึง ผ้าที่ทอจากเครื่องจักรซึ่งเหมาะกับการใช้ตกแต่งบ้าน

Accumulation amount of positive impact

liters
kgs
bottles

ความร่วมมือ

As Seen On

ใบรับรอง

Global Recycled Standard

มาตรฐาน GRS เป็นมาตรฐานสากลโดยสมัครใจ เป็นข้อกำหนดสำหรับการรับรองโดยหน่วยตรวจประเมิน การลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อการผลิต ต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม ให้การรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ได้ถูกผลิตจากกระบวนการที่ยั่งยืน และ ต้องการสนับสนุนการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มขึ้น

OEKO-TEX STANDARD 100

รับรองมาตรฐานฉลากสากลที่เป็นที่ยอมรับ และเทียบเคียงมาตรฐานสากลว่า การผลิตสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม จะไม่มีอันตรายจากสารตกค้างซึ่งมีผลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

Global Organic Textile Standard

คือ ฉลากมาตรฐานสากลสําหรับวัสดุสิ่งทออินทรีย์ (Organic Textiles) ที่มีการกําหนดเกณฑ์เพื่อให้แน่ใจถึงสถานะทางอินทรีย์ (Organic Status) ของสินค้าสิ่งทอตั้งแต่การเก็บเกี่ยววัตถุดิบ การผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และ การรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิต โดยมีจุดประสงค์ที่จะเป็นมาตราฐาน กลางหนึ่งเดียวที่รวบรวมมาตราฐานสิ่งทออินทรีย์ที่ร่างขึ้นมาอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ผลิตสิ่งทอและผู้แปรรูปสิ่งทออินทรีย์มีมาตรฐานรับรองเดียวกันที่ได้รับการยอมรับในตลาดการค้าหลักอื่นๆ

TGO

SC GRAND ได้รับการรับรองจาก TGO (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก) ว่าผ้าจาก SC GRAND ผลิตจากวัตถุดิบยั่งยืน 100% และ ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้จริง

สสว

SC GRAND ได้รับมอบรางวัล SME โดดเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ในกลุ่มธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น จาก สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14